ظرفیت قبولی گرایش های مختلف مهندسی شیمی درسال ۱۳۹۴

 

ظرفیت قبولی گرایش های مختلف مهندسی شیمی درسال ۱۳۹۴

 

گرایش

مجموع

پیام نور

مجازی

خودگردان

غیر انتفاعی

شبانه

روزانه

شهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستانتهران

۲۷۵

۰۰۲۰۰۱۰۳۶۰۰۲۹۱۶۸۹۴۸ترموسینتیک و کاتالیست

۶۲۶

۰۰۲۰۴۰۴۷۱۵۱۲۰۰۹۰۱۴۲۲۹۵۱جداسازی
۴۸۷۰۴۴۰۲۴۵۷۸۴۰۰۴۴۲۷۱۷۳۷۰

طراحی فرآیند

۱۴۷۰۴۰۴۰۰۲۰۰۰۸۱۲۲۵۳۸

مدلسازی

۱۳۹

۰۴۰۰۰۳۲۰۰۲۱۱۱۵۵۲۵

محیط زیست

۵۰

۰۰۰۰۱۸۰۰۰۳۰۲۹

۰

فراوری و انتقال گاز

۴۱

۰۰۰۰۰۰۲۰۰۷۰۱۴۰

صنایع پتروشیمی

۱۳۲

۰۴۰۰۷۰۴۰۰۱۸۲۴۳۱۸

پلیمر

۲۸

۰۴۰۰۰۰۰۰۳۲۱۰۹صنایع غذایی

۱۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

۸

صنایع شیمیایی معدنی
۱۰۵۰۰۰۰۲۵۰۲۰۰۹۸۳۱۱۲

نانوفناوری

۳۲۰۰۰۰۳۰۰۰۲۲۶۱۹

مهندسی هسته ای