دروس کنکور و تعداد سوالات

دروس کنکور و تعداد سوالات در رشته ی مکانیک ب شرح زیر میباشد:

* زبان عمومی و تخصصی
تعداد سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۳۰ تست می باشد که از این بین، ۱۰ تست مربوط به واژگان، ۵ تست مربوط به Cloze Passage و ۱۵ تست مربوط به درک مطلب (Reading Comperhension) می باشد.

* ریاضیات (ریاضی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)
تعداد سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۲۰ تست می باشد که ۱۰ تست مربوط به ریاضی عمومی ، ۵ تست مربوط به معادلات دیفرانسیل و ۵ تست مربوط به ریاضی مهندسی می باشد.

* حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)
تعداد سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۲۰ تست می باشد که ۶ الی ۷ تست از هر یک از دروس ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت مطرح می شود.

* جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)
تعداد سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۲۰ تست می باشد که ۶ الی ۷ تست از هر یک از دروس ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت مطرح می شود.

* دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)
تعداد سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۲۰ تست می باشد که معمولا ۵ تست از هر یک از دروس دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین و کنترل مطرح می شود.

* ساخت و تولید
تعداد سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۲۰ تست می باشد که معمولا ۴ تست از ماشین ابزار، ۲ تست از قالب پرس، ۴ تست از علم مواد، ۲ تست از ماشین های کنترل عددی، ۲ تست از سیستم های اندازه گیری، ۲ تست از تولید مخصوص، ۲ تست هیدرولیک و نیوماتیک و ۲ تست از مدیریت تولید مطرح می شود.

* مبانی بیومکانیک ۱ و ۲
تعداد سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۲۰ تست می باشد.

* دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی، فیزیک پزشکی)
تعداد سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۲۰ تست می باشد.

درس

تعداد سوال

زمان پاسخگویی

زبان عمومی و تخصصی

۳۰

۱۸۰ دقیقه

ریاضیات (ریاضی عمومی ۱و۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)

۲۰

حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)

۲۰

جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)

۲۰

دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل)

۲۰

ساخت و تولید

۲۰

مبانی بیومکانیک

۲۰

دروس پایه پزشکی

۲۰