نمونه کارنامه ارشد مکانیک

کارنامه برخی از داوطلبان سال ۹۴ ارشد مکانیک به شرح زیر میباشد:

5
3
45
7
149
141
210
158
623
313
623
399
805
643
847
954
1080