نمونه کارنامه ارشد مهندسی شیمی

کارنامه برخی از داوطلبان سال ۹۴ ارشد مهندسی شیمی به شرح زیر میباشد:

1
38
21
77
154
317
497
755
949
1226
1053
1586
1939