شیوه های مختلف آموزشی در دوره کارشناسی ارشد

 

. شیوه آموزشي و پژوهشي: شيوه آموزشي و پژوهشي روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه مي­باشد. اين شيوه تا سال ۱۳۸۹ تنها شيوه آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد در ايران بوده و پذيرش دانشجو در كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور فقط به اين روش صورت مي گرفت.

. شيوه آموزش محور: تحصيل در اين شيوه با محوريت آموزش و به صورت واحدهاي درسي و بدون پايان نامه بوده كه گذراندن حداقل ۲ و حداكثر ۴ واحد سمينار الزامي است و در ساير موارد عينا مطابق آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي­باشد.

. شيوه پژوهش محور: شيوه پژوهش محور دوره­اي با محوريت پژوهش است كه دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فني، ثبت اختراع و غيره بوده و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارائه پايان نامه مي­باشد. تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه ۶ تا ۱۰ واحد است و دانشجو مي­تواند هم زمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را انتخاب كند.

. تذكر: طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نيمسال تحصيلي است. در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيلات تکمیلی دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از ۵/۲ سال تجاوز کند.

. تعداد واحدها در دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ۳۲ واحد می­باشد که شامل ۲۴ واحد درسی (۹ واحد دروس اجباری و ۱۵ واحد دروس اختیاری)، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پایان نامه می­باشد.