دفترچه سوالات و پاسخ کنکورهای ارشد مهندسی مکانیک

در این صفحه دفترچه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک از سال ۷۹ تا ۹۵ به همراه پاسخ کلیدی آنها برای دانلود قرار دارد.

*کلید سالهای ۷۹ تا ۸۵ در آخرین صفحه از فایل دفترچه سوالات قرار دارد و میتوانید بصورت یکجا سالهای ۷۹تا ۸۵ را دریافت کنید.

مکانیک سال ۹۵

کنکور مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار شد که میتوانید دفترچه مربوطه را دریافت کنید

دفترچه سوالات سالهای ۷۹ تا ۸۵

تنها تفاوت کنکور در سالهای ۷۹ تا ۸۵ با سال۸۶ در این بود که باکس دروس پایه پزشکی و بیو مکانیک در آن قرار نداشتند و با ۱۸۰ سوال زمان ۲۴۰ دقیقه ای داشت.

کد:۱۲۶۷- سال ۸۶: اولین سالی که استفاده از ماشین حساب ممنوع شد.

تعداد سوال:۲۴۰

مدت پاسخ گویی: ۲۴۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۳۰ – حرارت و سیالات:۳۰ – جامدات:۳۰ – دینامیک و ارتعاشات:۳۰ – ساخت و تولید:۳۰ – مبانی بیومکانیک:۳۰ – دروس پایه پزشکی:۳۰

 

دریافت دفترچه و کلید

کد:۱۲۶۷- سال ۸۷: اولین سالی که تعداد سوالات کاهش یافت.

تعداد سوال:۱۷۰

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۲۰ – حرارت و سیالات:۲۰ – جامدات:۲۰ – دینامیک و ارتعاشات:۲۰ – ساخت و تولید:۲۰ مبانی – بیومکانیک:۲۰ – دروس پایه پزشکی:۲۰

 

دریافت دفترچه و کلید

کد:۱۲۶۷

تعداد سوال:۱۷۰

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۲۰ – حرارت و سیالات:۲۰ – جامدات:۲۰ – دینامیک و ارتعاشات:۲۰ – ساخت و تولید:۲۰ مبانی – بیومکانیک:۲۰ – دروس پایه پزشکی:۲۰

دریافت دفترچه و کلید

کد:۱۲۶۷

تعداد سوال:۱۷۰

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۲۰ – حرارت و سیالات:۲۰ – جامدات:۲۰ – دینامیک و ارتعاشات:۲۰ – ساخت و تولید:۲۰ مبانی – بیومکانیک:۲۰ – دروس پایه پزشکی:۲۰

دریافت دفترچه و کلید

کد:۱۲۶۷

تعداد سوال:۱۷۰

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۲۰ – حرارت و سیالات:۲۰ – جامدات:۲۰ – دینامیک و ارتعاشات:۲۰ – ساخت و تولید:۲۰ مبانی – بیومکانیک:۲۰ – دروس پایه پزشکی:۲۰

دریافت دفترچه و کلید

کد:۱۲۶۷

تعداد سوال:۱۷۰

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۲۰ – حرارت و سیالات:۲۰ – جامدات:۲۰ – دینامیک و ارتعاشات:۲۰ – ساخت و تولید:۲۰ مبانی – بیومکانیک:۲۰ – دروس پایه پزشکی:۲۰

دریافت دفترچه و کلید

کد:۱۲۶۷

تعداد سوال:۱۷۰

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۲۰ – حرارت و سیالات:۲۰ – جامدات:۲۰ – دینامیک و ارتعاشات:۲۰ – ساخت و تولید:۲۰ مبانی – بیومکانیک:۲۰ – دروس پایه پزشکی:۲۰

دریافت دفترچه و کلید

کد:۱۲۶۷

تعداد سوال:۱۷۰

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۲۰ – حرارت و سیالات:۲۰ – جامدات:۲۰ – دینامیک و ارتعاشات:۲۰ – ساخت و تولید:۲۰ مبانی – بیومکانیک:۲۰ – دروس پایه پزشکی:۲۰

دریافت دفترچه و کلید

کد:۱۲۶۷

تعداد سوال:۱۷۰

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: زبان:۳۰ – ریاضی:۲۰ – حرارت و سیالات:۲۰ – جامدات:۲۰ – دینامیک و ارتعاشات:۲۰ – ساخت و تولید:۲۰ مبانی – بیومکانیک:۲۰ – دروس پایه پزشکی:۲۰

دریافت دفترچه و کلید