دفترچه سوالات و پاسخ کنکورهای ارشد مهندسی شیمی

دفترچه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به همراه کلید آنها به ترتیب قرار گرفته اند. شما میتوانید با ورود به هر قسمت، آنها را دانلود کنید.

کنکور مهندسی شیمی سال ۹۵

کنکور مهندسی شیمی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار شد که میتوانید دفترچه مربوطه را دریافت کنید