جدول ظرفیت قبولی دانشگاه ها در سال ۱۳۹۴

 

گرایش

ظرفیت قبولی گرایش­های مختلف مهندسی مکانیک در سال ۱۳۹۴

روزانهشبانهغیرانتفاعیخودگردانمجازیپیام نورمجموع
تهرانشهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستانتهرانشهرستان
ساخت و تولید۱۲۰۱۵۸۷۱۵۶۰۱۲۰۳۰۸۳۸۰۰۲۰۰۷۳۸
طراحی کاربردی۲۹۰۶۴۲۱۱۲۲۳۱۰۲۴۰۷۳۳۳۴۰۴۰۲۰۲۰۲۰۰۲
تبدیل انرژی۲۶۶۶۲۶۸۱۲۱۷۰۲۶۰۷۱۲۹۱۴۰۱۲۰۰۴۰۲۰۱۲
مهندسی هسته­ای

(با ضریب تبدیل انرژی)

۱۷۶۲۱۰۰۰۳۰۰۰۰۲۹
مهندسی پزشکی -بیومکانیک۲۶۲۷۱۶۱۳۰۰۱۹۱۵۰۰۰۰۱۱۶
سیستم محرکه خودرو۳۸۱۱۱۳۶۰۰۰۰۴۰۰۰۰۱۰۸
طراحی سیستم های دینامیکی خودرو۱۹۰۱۲۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۷۱
سازه بدنه خودرو۱۹۹۱۲۷۰۰۰۰۴۰۰۰۰۸۷
مکاترونیک۳۰۵۴۹۲۸۲۰۴۰۰۵۷۴۰۰۰۰۲۷۸